aeszka

175 tekstów – auto­rem jest ae­szka.

Ludzie, których spo­tyka­my w naszym życiu; miej­sca, które od­wie­dza­my i zdarze­nia, w których uczes­tniczy­my. Wszys­tko, co nas otacza, co przeżywa­my to jak­by ka­wałki roz­bi­tego lus­tra. Gro­madzi­my te odłam­ki, układa­my na półkach naszej świado­mości, no­simy w ser­cu. Aż pew­ne­go dnia wszys­tkie ka­wałki będzie można do­paso­wać. Ja­kaś niewidzial­na Ręka pos­kle­ja lus­tro, a my w je­go od­bi­ciu obej­rzy­my naj­piękniej­szy film. Film, który po­każe nam, kim nap­rawdę jesteśmy. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 5 czerwca 2013, 20:52

Nie szu­kaj słów tam, gdzie miłość mówi spojrzeniem. 

aforyzm
zebrał 121 fiszek • 30 maja 2013, 21:02

Naucz się do­ceniać każde uderze­nie ser­ca, każdy od­dech, a zro­zumiesz, że nie wszys­tko trze­ba mieć. Jes­teśmy war­ci więcej, niżeli nam się często wydaje. 

aforyzm
zebrał 97 fiszek • 24 maja 2013, 15:48

Pot­rze­ba wiel­kiej wiary i wiel­kiego ser­ca, by za­miast wciąż py­tać "dlacze­go", zaufać i żyć pełnią życia. 

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 19 maja 2013, 16:23

War­to roz­mieniać się na drob­ne, gdy swo­je trzy grosze dorzu­camy do szczęścia blis­kich nam osób. 

aforyzm
zebrał 99 fiszek • 15 maja 2013, 22:40

Dob­ro rzeźbi ry­sy twarzy, na­wet tym, z ser­cem z kamienia. 

aforyzm
zebrał 109 fiszek • 13 maja 2013, 00:25

nie mów mi, proszę

choć tak często mnie
widzisz
to tak rzad­ko
spotykasz
pat­rzysz mi w oczy
i wzrok
odwracasz

do­tykasz mych dłoni
ze wsty­dem
po­dając mi chleb
upo­minasz mnie
jak mam żyć
a sam
za­pomi­nasz wybaczyć

przychodzę jed­nak
nieustannie
jak cisza
i proszę
byś mi pozwolił
twoim ser­cem
po­kochać człowiekanie mów mi, proszę
że Bo­ga nie ma
choć wiara tak słaba
to tajemnica 

wiersz
zebrał 96 fiszek • 12 maja 2013, 01:36

Człowiek jest zbyt ubo­gi, by mógł ofe­rować coś w za­mian za miłość. 

aforyzm
zebrał 99 fiszek • 11 maja 2013, 00:01

Kto miłość zna­lazł na krzyżu, ten śla­dy miłości, niczym drzaz­gi, zos­ta­wia w uścis­ku dłoni. 

aforyzm
zebrał 127 fiszek • 7 maja 2013, 00:30

Naj­piękniej­sze roz­mo­wy toczą kochające się dusze. Cza­sami ktoś blis­ki nasze­mu ser­cu od­chodzi, i tak trud­no jest roz­ma­wiać, gdy nie ma ciała. Wte­dy miłość pot­ra­fi przek­raczać próg nadziei. 

aforyzm
zebrał 94 fiszki • 5 maja 2013, 19:27
aeszka

Animus est qui divites facit - to dusza czyni ludzi bogatymi.

Zeszyty
  • ważne – Cza­sami zbyt wiele małych-wiel­kich słów umy­ka naszej pa­mięci.

  • wiersze – cza­sami nie war­to próbo­wać zro­zumieć słów, cisza, która po nich za­pada mówi więcej

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 listopada 2014, 11:31natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdy od­wa­ga poz­wa­la oka­zać [...]

9 listopada 2014, 10:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdy od­wa­ga poz­wa­la oka­zać [...]

9 listopada 2014, 10:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdy od­wa­ga poz­wa­la oka­zać [...]

9 listopada 2014, 10:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdy od­wa­ga poz­wa­la oka­zać [...]

9 listopada 2014, 09:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdy od­wa­ga poz­wa­la oka­zać [...]

9 listopada 2014, 09:33natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdy od­wa­ga poz­wa­la oka­zać [...]

9 listopada 2014, 09:16natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdy od­wa­ga poz­wa­la oka­zać [...]

9 listopada 2014, 09:06natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdy od­wa­ga poz­wa­la oka­zać [...]

9 listopada 2014, 08:59natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdy od­wa­ga poz­wa­la oka­zać [...]

9 listopada 2014, 08:45natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Gdy od­wa­ga poz­wa­la oka­zać [...]